IRTF Data Archive Program Information

# # Program information file # PROGRAM_ID 2021A997 PROGRAM_TITLE PROGRAM_INV1 Schelte J. Bus PROGRAM_INV2 PROGRAM_INV3 PROGRAM_INV4 PROGRAM_INV5 PROGRAM_SCICAT solar system PROGRAM_ABSTRACT_BEG PROGRAM_ABSTRACT_END