IRTF Data Archive Program Information

# # Program information file # PROGRAM_ID 2021B996 PROGRAM_TITLE PROGRAM_INV1 Chick Woodward PROGRAM_INV2 PROGRAM_INV3 PROGRAM_INV4 PROGRAM_INV5 PROGRAM_SCICAT stellar PROGRAM_ABSTRACT_BEG PROGRAM_ABSTRACT_END